S T A T U T

AKADEMICKIEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
przy
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Płocku

Aktualny na dzień 01.09.2015
Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku opracowano w oparciu o:

1.    Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. RP. z 2006
roku, Nr 56, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.    Nazwa szkoły brzmi: Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2.    Siedzibą Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Płocku jest budynek przy Placu Dąbrowskiego 2.
3.    Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach może być
używany skrót nazwy.
4.    Pod określeniem Szkoła lub Liceum należy rozumieć Akademickie Liceum
Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
5.    Obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających
pełną realizację postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
1.    Organem prowadzącym Liceum jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Mazowiecki
Kurator Oświaty.

§ 3
1.    Liceum jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną na podbudowie programowej
3- letniej szkoły gimnazjalnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami):
1)    zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2)    przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę dostępności,
3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
4)    przepisach.
2.   Liceum realizuje:
1)    program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia
ogólnego,
2)    ramowy plan nauczania,
3)    ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
4)    zasady oceniania i klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania
5)    egzaminów i sprawdzianów.

§ 4
1.    W Liceum funkcjonują klasy I – III.
2.    Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku
3 – letniego cyklu kształcenia.
3.    W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin maturalny, dający
możliwość dalszego kształcenia.
4.    Liceum umożliwia uczniom realizację obowiązku nauki oraz kontroluje jego
spełnianie.
5.    Szkoła zapewnia naukę religii i etyki, uznając prawo rodziców i uczniów do
swobody decyzji w zakresie jednego z wymienionych przedmiotów.
Rozdział II
CELE I ZADANIA LICEUM.

§ 5
1.    Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r.
systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
przepisami prawa wydanymi na jej podstawie oraz uwzględnia program
wychowawczy szkoły, w szczególności:
1)    umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do
egzaminu maturalnego,
2)    zapewnia warunki do pełnego rozwoju osobowości ucznia, jego
talentów i zainteresowań,
3)    zapewnia uczniom szczególnie zdolnym możliwość realizowania
indywidualnego programu nauczania oraz ukończenia szkoły w
skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości szkoły,
5)    tworzy warunki do podtrzymywania tradycji i kultury własnego regionu
oraz narodu,
6)    zapewnia aktywność ucznia w procesie dydaktycznym i
wychowawczym, z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej.
2.    Edukacja w Liceum wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go
w życie społeczne, powinna przede wszystkim:
1)    wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć,
        twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych
        umożliwiających dalsze kształcenie,
2)    rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,
3)    wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,
§ 6
1.    Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i
zasad określonych w szkolnym programie wychowawczym, a w szczególności:
1)    w zakresie wychowania intelektualnego budzi ciekawość poznawczą,
2)    wdraża do dyscypliny pracy umysłowej, ładu i porządku,
3)    pomaga w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów,
4)    wdraża do poszukiwania prawdy,
5)    w zakresie sfery emocjonalnej pomaga w dokonaniu samooceny,
6)    rozwija umiejętność akceptacji samego siebie,
7)    pomaga w określaniu własnych stanów psychicznych i w radzeniu sobie
ze stresem,
8)    kształtuje postawy asertywne,
9)    w zakresie wychowania społecznego uświadamia zagrożenia płynące z
braku tolerancji,
10)    kształtuje postawy obywatelskie wpajając szacunek dla tradycji i
historii,
11)    kształtuje poczucie odpowiedzialności za losy społeczności lokalnej i
ojczyzny.
2.    Szkoła prowadzi działania wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
określonych w szkolnym programie profilaktycznym poprzez:
1)    kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych higienicznych,
2)    promocje zdrowego stylu życia,
3)    kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych
wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych,
4)    uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami,
5)    przekazywanie modeli aktywnego spędzania czasu wolnego,
6)    wdrażanie programów profilaktycznych, promocji zdrowia.

§ 7
1.    Podstawowymi dokumentami w pracy dydaktyczno-wychowawczej i
opiekuńczej Liceum są:
1)    Statut Liceum,
2)    Wewnątrzszkolny System Oceniania, określający szczegółowe zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów (opracowany na podstawie szczegółowych
przepisów wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu),
będący integralną częścią Statutu Liceum,
3)    Program Wychowawczy Szkoły, który jest realizowany przez wszystkich
nauczycieli,
4)    Program Profilaktyki zawierający całość planowanych w Szkole działań
związanych z ogólnie pojętą profilaktyką,
5)    Szkolny Zestaw Programów Nauczania, uwzględniający wymiar
wychowawczy – obejmuje całość podstawy programowej w zakresie
zajęć i ścieżek edukacyjnych w trzyletnim cyklu kształcenia,

uchwalane decyzją Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 8
1.    Liceum wykonuje zadania poprzez:
1)    realizację celów, zadań i treści zawartych w Szkolnym Zestawie
Programów Nauczania,
2)    tworzenie programów autorskich i wdrażanie do realizacji,
3)    opracowanie Szkolnego Planu Nauczania i Programu Wychowawczego
Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia oraz
systematyczne i konsekwentne ich realizowanie,
4)    zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników z odpowiednimi
kwalifikacjami,
5)    stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz zapewnianie im odpowiednich warunków pracy,
6)    współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi
instytucjami mogącymi udzielać porad w zakresie doradztwa
zawodowego,
7)    umożliwianie uczestnictwa uczniom w różnego typu zajęciach
pozalekcyjnych, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
8)    otoczenie ucznia opieką w czasie zajęć obowiązkowych, podczas przerw
międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych,
9)    zapoznanie uczniów z zasadami promocji i ochrony zdrowia,
podstawowymi przepisami bhp oraz regulaminami korzystania z
pracowni, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń ,
10)    korzystanie z dorobku kulturalnego miasta i regionu dla kształcenia
kulturowych, patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów,
11)    uczenie uczniów samorządności i aktywnego udziału w życiu Liceum,
12)    wspomaganie materialne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.

§ 9
1.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.    Uwzględniając potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów, Liceum może
organizować w miarę możliwości, zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe np.
sportowe, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i
inne.
3.    Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
i mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, także
poza systemem klasowo – lekcyjnym.
4.    Liceum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości szkoły.


§ 10
1.    Liceum organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
z rodzicami uczniów, (opiekunami prawnymi), poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3.    Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się zespól ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole powołany przez dyrektora szkoły.
4.    W skład zespołu ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej wchodzi psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca klasy oraz nauczyciel uczący w danej klasie. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu.
5.    Koordynator ustala harmonogram pracy zespołów, ustala terminy i zwołuje spotkania zespołów, dokumentuje i przechowuje dokumentację pracy zespołu oraz dokumentacje pomocy psychologiczno - pedagogicznej ucznia
6.    Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmują  określenie zalecanych form, sposób i okresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opracowanie planu działań wspierających lub indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz ocenę efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym.
§ 11
1.    Liceum zapewnia opiekę, wsparcie i pomoc uczniom, którym z przyczyn
rozwojowych, rodzinnych, materialnych i losowych jest ona potrzebna.
2.    Formami tej pomocy może być:
1)    współpraca z rodziną patologiczną i niewydolną wychowawczo, przy
współudziale wychowawcy, pedagoga, psychologa, kuratorów
sądowych, Policji,
2)    profilaktyka wychowawcza młodzieży narażonej na demoralizację przez
dorosłych i rówieśników,
3)    indywidualna opieka dydaktyczna i wychowawcza, adekwatna do potrzeb opieka nad uczniami niepełnosprawnymi,
4)    organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
5)    zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzony odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim,
3.    Liceum współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i
rodzicom.
4.    Liceum współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 11 a
1.    Liceum zapewnia opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych na jej terenie oraz poza terenem Szkoły.
2.    Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw lekcyjnych odpowiada dyżurujący nauczyciel.
3.    Podczas zajęć organizowanych poza terenem Szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele uczestniczących w tych zajęciach.
4.    W czasie wycieczki osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest odpowiedzialny nauczyciel, przy czym szczegółowe zasady organizacji wycieczek i innych form turystyki określają odrębne przepisy.
5.    Szkoła posiada monitoring wewnętrzny, oraz posterunek ochrony.

Rozdział III
ORGANY LICEUM
ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 12
1.    Organami Szkoły są:
1)    Dyrektor Liceum
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Samorząd Uczniowski
4)    Rada Rodziców.
2.    W Szkole może być utworzona Rada Szkoły.

§ 13
1.    Dyrektor Liceum w szczególności:
1)    kieruje działalnością Liceum i reprezentuje go na zewnątrz,
2)    planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,

3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne.
4)    realizuje uchwały szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach
ich kompetencji stanowiących,
5)    wstrzymuje wykonanie uchwał organów Liceum podjętych niezgodnie z
przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący
Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6)    zapewnia w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do
realizacji celów i zadań liceum w zakresie nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania uwzględniających program wychowawczy
Liceum,
7)    opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego Szkoły do
zaopiniowania radzie pedagogicznej, dysponuje środkami w nim
określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
8)    współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych,
9)    realizuje zarządzania, zalecenia i wnioski organu prowadzącego i
nadzorującego Szkołę,
10)     wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych odrębnymi
przepisami oraz akty prawa wewnętrznego,
11)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
12)    Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2.    Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w
Liceum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w
szczególności decyduje o sprawach:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz
prowadzenia ich spraw osobowych,
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły
3)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Szkoły.
3.    Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli innych pracowników,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.    Zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.    Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, a przede
wszystkim:
1)     przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
oraz sprawozdania i informacje o działalności Szkoły,
2)     zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno –
wychowawczego oraz optymalne warunki pracy dla nauczycieli i
uczniów,
3)    odpowiada za przygotowanie planów pracy Szkoły i przedstawia je do
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
4)    przedstawia organowi prowadzącemu Szkołę arkusz organizacji pracy
Liceum na dany rok szkolny oraz aneksy do ww. arkusza,
5)    przydziela nauczycielom na dany rok szkolny, w uzgodnieniu z Radą
Pedagogiczną, obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z ich kwalifikacjami i
obowiązującymi przepisami,
6)    przekłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i
promocji uczniów,
7)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich
doskonaleniu zawodowym,
8)    po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
powołuje osoby na stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska
kierownicze (lub je odwołuje), zgodnie z odrębnymi przepisami,
9)    przydziela zakresy obowiązków dla wicedyrektorów i innych osób
sprawujących funkcje kierownicze w Szkole oraz nadzorujące ich
realizację,
10)     zapoznaje na bieżąco Radę Pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi
aktami prawa oświatowego,
11)     opracowuje organizację mierzenia jakości pracy Szkoły,
12)     inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu ich wymagań w zakresie
jakości pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa
pedagogicznego,
13)    sporządza raport o jakości pracy Szkoły, a następnie przekazuje go
organowi prowadzącemu, organowi nadzorującemu, Radzie
Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu.
6.    Dyrektor Szkoły w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców o Samorządem Uczniowskim oraz zakładowymi organizacjami
związkowymi działającymi w Liceum.
7.    Dyrektor Liceum zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami
Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także
umożliwia porozumienie się w tych sprawach.
8.    W przypadku nieobecności Dyrektora Liceum jego obowiązki przejmuje
Wicedyrektor lub nauczyciel, któremu powierzono te obowiązki.
9.    Dyrektor Liceum odpowiada za zorganizowanie i przebieg egzaminu
maturalnego. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.

§ 14
1.    Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem
szkoły za realizację programu dydaktyczno- wychowawczego i podejmującym
związane z tym decyzje, a także organem dydaktyczno- opiniodawczym
dyrektora szkoły.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
szkole.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem
doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek rady.
5.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6.    Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady
Rodziców, Kuratorium Oświaty, Organu prowadzącego albo co najmniej jednej
trzeciej członków Rady Pedagogicznej.
7.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1)    wprowadzanie zmian w statucie szkoły i przedstawienie do uchwalenia
Radzie Rodziców,
2)    uchwalenie regulaminów o charakterze wewnętrznym,
3)    zatwierdzenie planów pracy szkoły,
4)    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
5)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
7)    Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie
nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
8)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

8.    Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem,
który określa szczegółowo jej kompetencje, zasady i tryb podejmowania
uchwał.
9.    Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ustępie 7,
niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący
szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 15
1.    Rada Rodziców jest samorządnym organem, przedstawicielem rodziców
uczniów Liceum.
2.    Rada rodziców czuwa nad zabezpieczeniem praw rodziców do:
1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej
klasie i szkole,

2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności
w nauce,
4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
3.    Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim w celu:
1)     stałego doskonalenia organizacji pracy szkoły,
2)     poprawy bazy dydaktycznej szkoły,
3)     realizacji wspólnego programu wychowawczego,
4)     zapewnienia pomocy uczniom znajdującym się w wyjątkowo trudnych
warunkach materialnych,
4.    Rada Rodziców działa według uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie
może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 16
1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
2.    Reprezentantami ogółu uczniów są organy samorządu wybrane w
demokratycznych wyborach.
3.    Samorząd uczniowski może przedstawić pozostałym organom Liceum wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów.
4.    Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
po uzyskaniu jego zgody na pełnienie obowiązków.
5.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 17
1.    W Liceum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których statutowym
celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej Szkoły.
2.    Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których
mowa ust. 1 wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 18
1.    Każdy z organów Liceum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Liceum
i własnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem
i obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Wszystkie organy Liceum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku.
3.    Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi
organami Liceum oraz ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych
organów.
4.    Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami
Liceum o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

§ 19
1.    Wszelkie spory pomiędzy organami Liceum rozstrzyga Dyrektor Liceum.
2.    Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor Szkoły, wówczas organem właściwym do
 jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ
 prowadzący Liceum.
3.    Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.

§ 20
1.    Upoważnieni przedstawiciele każdego organu Szkoły mogą brać udział
w posiedzeniach pozostałych organów, z prawem przedstawiania opinii i
wniosków organu, który reprezentują.
2.    Na wniosek jednego z organów Liceum mogą być organizowane wspólne
posiedzenia tj. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego lub
wszystkich tych trzech organów.

Rozdział IV
ORGANIZACJA LICEUM

§ 21
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Liceum, z uwzględnieniem Szkolnego
Planu Nauczania, ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania i planu
finansowego Liceum.
2.    Arkusz organizacji Liceum opracowuje Dyrektor do 30 kwietnia każdego roku,
a organ prowadzący Szkołę zatwierdza do dnia 30 maja danego roku, po
zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.
3.    W arkuszu organizacji Liceum Dyrektor Szkoły zamieszcza w szczególności
informacje o:
1)    ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Liceum,
2)    pracownikach pedagogicznych, administracji i obsłudze Liceum, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3)    liczbie oddziałów.
4.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum Dyrektor Szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
5.    Organizacja zajęć edukacyjnych określona w tygodniowym rozkładzie zajęć, o
którym mowa w ust. 4 jest opiniowana przez Radę Pedagogiczną.

§ 22
1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w
sprawie organizacji roku szkolnego.

2.    Na ich podstawie Dyrektor Szkoły przygotowuje Kalendarz Roku Szkolnego,
który powinien zawierać termin rozpoczynania i kończenia zajęć, termin
przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej, terminy przerw w nauce, terminy
posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
3.    Kalendarz Roku Szkolnego powinien być podany do wiadomości uczniom
i ich rodzicom.
§ 23
Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczęszczają na wszystkie
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone Szkolnym Planem Nauczania.

§ 24
1.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki
oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.
2.    Istnieje możliwość nauczania języków obcych w zespołach
międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów.
3.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń,
w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
4.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej
niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2,
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Liceum.
5.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
od 12 do 26 uczniów.

§ 25

1.    Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, przy
zachowaniu ogólnego czasu zajęć określonego w tygodniowym rozkładzie
zajęć.

§ 26
1.    Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz
możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na
początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2-4 przedmiotów
ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 27
1.    W Liceum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą
organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały klas dwujęzycznych, w
których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz
w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.
Nauczanie w klasach dwujęzycznych odbywa się w warunkach określonych
odrębnymi przepisami.
2.    Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski
oraz drugiego języka obcego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku
polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień
opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania
kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.
3.    Liceum może organizować koła zainteresowań, zajęcia nadobowiązkowe
i fakultatywne w ramach posiadanych środków finansowych.
4.    Liceum przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne za zgodą dyrektora szkoły.
§ 28
1.    Do realizacji celów statutowych Liceum zapewnia możliwość korzystania z:
1)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)    biblioteki,
3)    gabinetu pielęgniarskiego oraz pomieszczeń administracyjno –
            gospodarczych,
4)    zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

§ 29
1.    W Liceum funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią,
służącą m.in. realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, zaspokajaniu
potrzeb zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, upowszechnianiu
różnych źródeł informacji.
2.    Do zadań biblioteki szkolnej w szczególności należy:
1)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną,
3)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość
kulturową i społeczną.
3.    Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami
(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami zawarte są w jej regulaminie.
4.    Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej określa jej
regulamin.
5.    Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1)    udostępnianie zbiorów,
2)    udzielanie informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielanie porad
i pomocy w wyborach czytelniczych,

3)    diagnozowanie potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów
oraz przygotowanie ich do samokształcenia,
4)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów w poszczególnych
oddziałach klasowych,
5)    gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,
6)    konserwację i selekcję zbiorów.
6.    Organizację pracy biblioteki szkolnej oraz jej dokumentację regulują odrębne
przepisy.

Rozdział V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

§ 30
1.    W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.
1 określają odrębne przepisy.
3.    Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
4.    Jeżeli Dyrektor Szkoły nie posiada kwalifikacji pedagogicznych, w Liceum musi
zostać utworzone stanowisko Wicedyrektora do spraw pedagogicznych.

§ 31
1.    Obowiązkiem nauczyciela jest:
1)    realizacja wybranego programu nauczania,
2)    realizacja Programu Wychowawczego Liceum,
3)    realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły,
        a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora,
4)    przestrzeganie prawa oświatowego, ujętego w formie ustaw Sejmu RP
            oraz rozporządzeń MEN,

5)    przestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej, oraz
            wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,
6)    zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych
            obowiązkowych i innych,
7)    obserwowanie, stymulowanie oraz wspieranie rozwoju
            psychofizycznego uczniów,
8)    rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów,
9)    udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
        w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
10)    utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi),
11)    doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności pedagogicznych
            poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,
12)    efektywne wykorzystywanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,
13)    dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,
14)    prowadzenie dokumentacji i przebiegu nauczania, kształcenia i
        wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1)    poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
2)    jakość swojej pracy,
3)    bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów,
4)    nieprzestrzeganie prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
5)    niedopełnienie obowiązków służbowych.
3.    Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w
ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem,
indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od
wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych
źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

§ 32
1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie
nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.
2.    Nauczyciele mogą tworzyć w zależności od potrzeb zespoły przedmiotowe,
zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
3.    Pracą danego zespołu kieruje nauczyciel powołany przez Dyrektora, na
wniosek nauczycieli zespołu.
4.    Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie zadań   
i szczegółowego planu pracy oraz jego systematyczną realizację.
5.    Zespół opracowuje plan przygotowań i uczestnictwa młodzieży w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych.

§ 33
1.    W Szkole można utworzyć Zespół Wychowawczy, opracowujący projekt
Programu Wychowawczego Szkoły i jego zmiany, analizujący prawidłowość
ustalania ocen z zachowania przez wychowawców klas, diagnozujący i
monitorujący sytuację wychowawczą Liceum, wysuwający wnioski w tym
zakresie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
2.    Wszyscy pracownicy Liceum, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie)
mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów
Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w
tym zakresie.

§ 34
1.    Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej
wychowawcą.
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu                        
edukacyjnego.
3.    Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4.    Szczegółowe zadania wychowawcze dla całego cyklu kształcenia w Liceum
określa Program Wychowawczy Szkoły.
5.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami.
W szczególności wychowawca powinien:
1)    organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej
    pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,
2)    współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest
    wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno –
    wychowawczego,
3)    inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką
    uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz
    organizować niezbędną pomoc w tym zakresie.
4)    systematycznie informować rodziców o postępach w nauce,
    trudnościach rozwojowych i w zachowaniu uczniów na terenie Szkoły
    oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i
    Dyrekcją Szkoły,
5)    współpracować z Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, Radą
    Klasową Rodziców w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
    prowadzić działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród
    rodziców,
6)    inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz Szkoły
    i prowadzić do możliwie jak najpełniejszej integracji Szkoły ze
    środowiskiem,
7)    organizować proces doradztwa zawodowego,
8)    inicjować działalności organizacji uczniowskich poprzez stwarzanie
    dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji
    uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę na samorządem
    klasowym,

9)    systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania
    ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie
    pożądanych postaw społecznych i obywatelskich, nacechowanych
    zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,
10)    wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu Szkoły oraz
    współdziałać w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,
11)    czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
12)    wykonywać czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie
    z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Dyrektora Szkoły.

§ 35
1.    W Liceum zatrudniony jest pedagog i psycholog w wymiarze godzin w zależności od potrzeb, w ramach posiadanych środków finansowych.
2.    Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog i psycholog, do obowiązków których należy w szczególności:
1)    sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej.
2)    sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,
3)    koordynacja udzielanej pomocy materialnej,
4)    nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów ,
5)    współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego
            Szkoły,
6)    współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,
7)    prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
            okresowa analiza sytuacji wychowawczej Szkoły,
8)    rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
            wychowawcze,
9)    rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy
        wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”,
10)    ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego
            wychowawcą w zakresie wychowania,
11)    organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym
            społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole i
            efektami programów profilaktycznych,
12)    współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
            opiekuńczo – wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno –
            Pedagogiczną.

Rozdział VI
UCZNIOWIE LICEUM:
ZASADY REKRUTACJI, PRAWA I OBOWIĄZKI
KARY I NAGRODY

§ 36
1.    Zasady przyjęcia do klas pierwszych w danym roku szkolnym oparte są na
obowiązujących przepisach prawnych dotyczących naboru i zawarte są w
corocznie opracowywanym regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej Liceum.
2.    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest ukończenie szkoły
publicznej lub szkoły niepublicznej gimnazjalnej o uprawnieniach szkoły
publicznej, stanowiącej podstawę programową Liceum.

§ 37
1.    Liceum prowadzi nabór do klas z przedmiotami wiodącymi ogólnokształcącymi
jak z językami obcymi, szkoła może również prowadzić innowacje
pedagogiczne.
Liczbę nowo otwieranych oddziałów określa dyrektor szkoły po konsultacji z
Radą Pedagogiczną w zależności od potrzeb i możliwości kadrowych i
lokalowych szkoły.
2.    W przypadku niedostatecznej ilości kandydatów do danej klasy, mogą do niej
zostać przesunięci uczniowie, którzy nie dostali się do klasy wybranej przez
siebie na skutek uzyskania zbyt malej liczby punktów.

§ 38
1.    Kryteria rekrutacji - szczegółowe kryteria naboru określa regulamin rekrutacji
uczniów do klasy pierwszej liceum, zgodny z obowiązującymi aktami
prawnymi, tworzony corocznie i podawany do wiadomości.

§ 39
1.    Uwagi końcowe - o przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum
Ogólnokształcącego decyduje powołana przez dyrektora Szkolna Komisja
Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna.
2.    Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych
miejsc, którymi dysponuje szkoła.
3.    Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas
pierwszych rozstrzyga dyrektor szkoły, do której uczeń złożył dokumenty.

§ 40
1.    Uczniowie Liceum mają w szczególności prawo do:
1)    podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym
2)    procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
3)    znajomości zakresu wymagań edukacyjnych, programów nauczania, ich
treści i celów,
4)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5)    sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowania,
6)    uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce,
7)    powtarzania klasy za zgodą dyrektora szkoły, na warunkach określonych w WSO,
8)    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra innych osób,
9)  działania w organizacjach i stowarzyszeniach szkolnych i poza szkolnych,
10)    opieki i pomocy pedagogiczno- psychologicznej,
11)     redagowania i wydawania gazety szkolnej,
12)    wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego w wyborach demokratycznych,
13)    prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
  w budżecie państwa, organu prowadzącego szkołę lub Rady Rodziców,
14)    reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, zawodach i innych
imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami.
2.    Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie postanowień zawartych w
niniejszym statucie i zarządzeniach władz oświatowych, a zwłaszcza:
1)    systematyczne, aktywne i punktualne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych,
2)    poznawanie tradycji szkoły, współuczestniczenie w jej tworzeniu i godne jej
  reprezentowanie na zewnątrz,
3)    przestrzeganie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych
 pracowników szkoły,
4)    przestrzeganie zasad tolerancji, życzliwości i uczciwości,
5)    okazywanie szacunku innym osobom,
6)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów
7)    wystrzeganie się szkodliwych nałogów,
8)    godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
9)    troska o kulturę języka,
10)    dbanie o swój schludny i estetyczny wygląd,
11)     noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,
12)     dbanie o sprzęt i wyposażenie szkoły,
13)     pokrycie kosztów umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kolegi,
14)     usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w terminie 7 dni          od dnia powrotu do szkoły,
15)     zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
§ 41  
1.    Uczeń może być nagradzany za:
1)    wzorowe zachowanie,
2)    szczególnie wysokie wyniki w nauce,
3)    czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych
4)    pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
5)    dzielność i odwagę,
6)    inne.
2.     W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
1)    pochwalą wychowawcy w obecności klasy,
2)    pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,
3)    nagrody książkowe,
4)    dyplomy,
5)    listy gratulacyjne dla rodziców,
6)    podniesienie oceny z zachowania,
7)    wpis pamiątkowy do Kroniki Szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt
    Szkole i rodzicom – wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis
Rada Pedagogiczna,
8)    zgłoszenie kandydatury ucznia do stypendium fundowanego przez
organizacje pozaszkolne.
3.    Szczegółowe zasady nagradzania uczniów ustala Rada Pedagogiczna.

§ 42
1.    Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, oraz zarządzeń Dyrektora i decyzji
Rady Pedagogicznej uczeń może być ukarany:
1)    ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,
2)    naganą wychowawcy z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
3)    ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,
4)    obniżeniem oceny z zachowania,

5)    naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie
może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez
Szkołę; Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą
klasy; o udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na
piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
6)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
7)    przeniesieniem do równoległej klasy – wnioskuje wychowawca klasy lub
pedagog szkolny – przenosi ucznia Dyrektor Szkoły,
8)    przeniesieniem ucznia do innej szkoły, w porozumieniu z dyrektorem
danego Liceum po wyczerpaniu wszystkich możliwości i oddziaływań
wychowawczych.
9)    skreśleniem z listy uczniów – skreślenia dokonuje Dyrektor Szkoły, w
drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Pisemną informację o
skreśleniu z listy uczniów przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom)
wychowawca klasy.
10)    skreślenie z listy uczniów może nastąpić:
a)    w tedy gdy uczeń nagminnie nie przestrzega statutu szkoły,
b)    w sposób rażący łamie regulamin szkoły, lub nie realizuje obowiązku nauki
c)    zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi a także ich mienia.
2.    Szczegółowe zasady karania uczniów ustala Rada Pedagogiczna.

§ 43
1.    Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego
przez niego.
2.    W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność
osobistą uczniów.
3.    Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, obowiązek ten
spoczywa na wychowawcy klasy.
4.    Uczeń, któremu została udzielona kara lub jego rodzice (opiekunowie prawni),
mają prawo odwołania się od niej (w formie pisemnej) w ciągu 14 dni. Do
czasu rozpatrzenia odwołania, kara jest zawieszana.
5.    Od kary udzielonej przez wychowawcę służy odwołanie do Dyrektora Szkoły,
a od kary udzielonej przez Dyrektora do organu prowadzącego Szkołę
6.    Powyższe organy mają obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 14 dni od
jego wpłynięcia. Decyzja powyższych organów jest ostateczna.

§ 44
Szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów, są określone w oparciu o stosowne
przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej – po konsultacjach z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim – przez Radę Pedagogiczną w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jest integralną częścią Statutu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy O systemie oświaty wraz z wydanymi na jej podstawie innymi przepisami.

§ 46
Liceum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47
Liceum może posiadać własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. Liceum może
posiadać godło.
§ 48
Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49
Zasady gospodarki finansowej Liceum określają odrębne przepisy.

§ 50
Załącznikami do niniejszego statutu są:
1.    Regulamin Rady pedagogicznej

2. Regulamin Rady Rodziców

3. Wewnątrzszkolny System oceniania

Regulamin Rekrutacji

5. Regulamin biblioteki

§ 51

W razie wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego statutu głos decydujący ma dyrektor szkoły.